Kohdataan ja kuunnellaan lapsia sekä nuoria.

Kuunnellaan paremmin lapsia ja nuoria.
Koulut monipuolisemmin mukaan vapaa-aikaan.
Tiiviimpää yhteistyötä järjestöjen kanssa.
Enemmän matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia.
Lähiliikuntapaikat kuntoon ja käyttöön.
Vietetään enemmän aikaa yhdessä.

Ikäihmisten asiat keskiöön.

Yksilölliset palvelut ja vaivaton palveluihin pääsy.
Kotihoidon ja palveluasumisen kehittäminen ja resurssointi.
Omaishoidolle enemmän arvostusta.
Mahdollistetaan tuettu läheisen vapaa.
Ikäihmisten toimeentulo on turvattava.
Senioripassi tukemaan harrastamista.
Liikkuminen ja ulkoilu avaavat oven elämään.

Perheet ovat yhteiskunnan voimavara.

Uudistetaan perhevapaajärjestelmä nykyistä joustavammaksi.
Kehitetään sekä toteutetaan palveluja lähellä perheitä ja aidosti heidän kanssaan.
Panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin ja annetaan apua ongelmatilanteissa ripeästi.
Otetaan järjestöt, koko kolmas sektori ja seurakunnat tiiviisti mukaan palvelutarjontaan.
Vahvistetaan erilaisten perheiden tasa-arvoa.

Yrittäminen on asenne, joka kantaa tulevaisuuteen.

Yrittäjyys luo työpaikkoja ja hyvinvointia.
Helpotetaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista.
Yrittäjän sosiaaliturva palkansaajan tasolle.
Erityisesti PK-sektorin yrittäjien byrokratiaa tulisi kohtuullistaa.
Yrittäjän hyvinvoinnista on huolehdittava.


Talouden realiteetit on otettava huomioon päätöksenteossa.

Työnteko on parasta sosiaaliturvaa.
Työllisyysaste tulee nostaa 75 prosenttiin.
Sosiaaliturvauudistus tarvitaan, puretaan kannustinloukkuja.
Enemmän yksilön tarpeisiin perustuvia TE-palveluja.
Työn verotus kannustavammaksi.
Edistetään työperäistä maahanmuuttoa.

Palvelut toimiviksi ja saavutettaviksi.

Uskalletaan hakea uusia tapoja tehdä asioita.
Kokemusasiantuntijuus osaksi palvelujen suunnittelua.
Kolmas sektori laajasti mukaan palveluketjuihin.
Lisää henkilökohtaista palveluohjausta.
Palveluasenteen monipuolinen kehittäminen.
Viedään palvelut sinne missä asiakkaatkin ovat.
Edistetään digitalisaatiota tarkoituksenmukaisesti.

Tehdään yhteistyötä yli hallinnon rajojen.

Lisää yhteistyötä kaikilla sektoreilla.
Yhteistyöllä saamme samoista resursseista enemmän irti.
Moniammatillisuus on kehittämisen perusta.
Kokeilukulttuurin kautta onnistumisiin.
Lisää ketteryyttä erilaisiin toimintaympäristöihin.
Tutkittu tieto päätöksenteon tueksi.
Tehdään politiikassa parempaa yhteistyötä vastakkain asettelun sijasta.

Jatkuva oppiminen ja kehittäminen ovat tätä päivää.

Nostetaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.
Esiopetus kaksivuotiseksi.
Vahvistetaan peruskoulun resursseja.
Lisätään yhteistyötä eri koulutusalojen välillä.
Lisäresursseja ammatillisen koulun reformin toimeenpanoon.
Ammatinvaihtaminen mahdolliseksi ja sujuvaksi.
Helpotetaan työn ja täydennyskouluttautumisen yhdistämistä.

Ehkäistään nuorten syrjäytymistä.

Lisätään varhaista puuttumista ja etsivää työotetta.
Nuorten palvelut helposti saavutettaviksi.
Osallistetaan nuoria enemmän.
Kyläyhteisö saa ohjata ja huolehtia nuorista.
Varmistetaan peruskoulun jälkeinen koulutuspaikka kaikille.
Rakennetaan yhdessä nuorille sujuva siirtyminen työelämään.

Tavoitteena terve ja turvallinen tulevaisuus.

Panostetaan enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin.
Lisää liikettä ja vähemmän paikallaanoloa.
Kavennetaan väestöryhmien terveyseroja.
Turvallinen ja terveellinen elinympäristö kuuluu kaikille.
Hallittu maahanmuuttopolitiikka lisää turvallisuutta.

Kestävä kehitys päätöksenteon pohjaksi.
Vähennetään päästöjä yhteiskunnassa ja yksilötasolla.
Vahvistetaan Suomen sisäistä turvallisuutta.

Vieritä ylös