Kannanotto: Tavoitteena inhimillinen, turvallinen ja alueen tarpeet huomioiva päiväkoti- ja kouluverkko

Olemme perehtyneet Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmän vastaavina lautakuntaedustajina syksyn aikana syvemmin Tampereen päiväkoti- ja kouluverkkoon mm. kiertämällä useita asuinalueita ja kulkemalla läpi erilaisia koulumatkareittejä.

Päiväkoti- ja kouluverkkoa päätettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota turvalliseen koulumatkaan ja Tampereen asuinalueiden erityistarpeisiin. Suuri koulu ei mielestämme ole itseisarvo. Kun tasa-arvon toisessa vaakakupissa on vaikkapa monipuolinen valinnaisuus, tulee painoarvo antaa lähipalvelulle. Opetussuunnitelman valinnaisuuden toteuttamiselle voidaan etsiä muita ratkaisuja.

Terälahden ja Sorilan koulujen kohdalla ehdotetut lakkautukset eivät ole mielestämme perusteltuja, sillä koulumatkat ovat jo nyt pitkiä ja rakennukset saamamme tiedon perusteella tämän hetken toimintaan sopivia. Erityisesti Teiskon alueen luontomatkailun kehittämis- ja kaavoitussuunnitelmat huomioiden Terälahden koulun lakkautus ei ole vaihtoehto. Pohjoinen Tampere on aluetta, joka voi kilpailla lapsiperheiden asuinalueena ympäristöpaikkakuntien kanssa, mutta vain mikäli nykyiset palvelut säilytetään.

Myös Kalkun koulun lakkauttaminen kokonaan pidentäisi huomattavasti useiden oppilaiden koulumatkaa. Yli neljän kilometrin matka ympäri vuoden on erityisesti pienille lapsille liian pitkä matka kuljettavaksi. Kalkun koulun nykyinen sijainti on ylipäänsä haasteellinen. Entäpä voisiko ko. koulu rakentaa tulevaisuudessa Mustanvuoren alueelle? Yhteistyössä asukkaiden kanssa suunniteltu päiväkoti- ja koulurakennus sekä ympärivuotinen liikuntatoiminta Mustavuoressa, joka sisältä laskettelutoiminnan, voisivat hyötyä toisistaan. Tällaisella kokonaisvaltaisella ratkaisulla edistettäisiin laajemmin myös alueen elinvoimatekijöitä.

Järvensivun koulun suhteen mitään päätöksiä ei voida tehdä ennen turvallisen koulumatkan harkittua ja poikkihallinnollista suunnittelua. Pienille lapsille tämän hetken selvityksen mukainen koulumatka ei sovellu. Jos päädytään ratkaisuun, jossa isommat lapset ohjataan Sammon kouluun, tulee koulureitin suunnittelussa kiinnittää huomiota erityisesti mm. ison tien ylityskohtiin, valaistukseen ja talvikunnossapitoon. Julkisen liikenteen käyttömahdollisuudet uusille koulupoluille tulisi myös selvittää hallintorajojen ylimenevällä yhteistyöllä.

Annalan, Kaukajärven ja Karosen alueella keskeisimmäksi kehittämisen kohteeksi nostamme Kaukajärven koulun laajennuksen suunnittelun, jossa myös koulun pihan kehittämiseen panostetaan. Uuden koulun suunnittelussa tulee huomioida koko Kaukajärven alueen eri-ikäiset asukkaat vapaa-ajanviettotarpeineen. Viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä tulee alueella muutenkin kehittää. Mikäli Annalan koulu lakkautettaisiin, tulee nuorisotiloille löytää keskeinen uusi paikka ja myös sisäliikuntatilojen riittävyys tulee tälläkin alueella turvata.

Päiväkotien ja koulujen sijainti sekä viihtyisyys ovat tamperelaisten perheiden arjen toimivuuden näkökulmasta keskeinen tekijä. Useat kaupunkilaisten yhteydenotot vahvistavat yllä sanottua. Päätöksiä tehdessä kuitenkin myös talousnäkökulmat tulee huomioida. Ja aina vanhan koulun säilyttäminen ei ole paras ratkaisu, vaan on uskallettava tehdä myös uudistuksia.

Kirjoituksemme ei ota kantaa sivistys ja kulttuurilautakunnan keskinäisiin keskusteluihin tai näkemyksiin. Nämä henkilökohtaiset mielipiteet vahvistuivat kiertäessämme Tampereen eri alueita syyskuun aikana. Uskomme, että sivistys- ja kulttuurilautakunta tekee hyvässä yhteistyössä kompromissiratkaisun, jossa lapset ja nuoret ovat keskiössä. Todellisten päätösten aika on 25.10. lautakunnan kokouksessa.

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsenet

Anne-Mari Jussila, Kokoomus
Sirpa Pursiainen, Kristillisdemokraatit

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Vieritä ylös