Valtuustoaloite: Esteettömän lähiluontoreitin rakentaminen Tampereelle

Jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus luonnossa liikkumiseen sekä luontosuhteen luomiseen. Tutkimusten mukaan luonnon läheisyys elinympäristössä mm. vähentää sairastavuutta ja lisää onnellisuutta. Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki. Sairauksien, vammojen tai esimerkiksi pienten lasten kanssa rattailla liikkumisen ja ikääntymisen mukanaan tuomien haasteiden ei tarvitse olla este luonnossa liikkumiselle.

Tampereen kaupungissa on upeita lähiluontokohteita, joiden elämyksellisyyttä lisää vielä järviveden runsaus. Kaupungin kasvaessa ja myös sen ikärakenteen muuttuessa tulisi lähiympäristöä tarkastella enenevässä määrin esteettömyyden näkökulmasta. Väestön liikkumista voidaan myös tukea luontoliikkumisen edistämisellä.

Luontoliikkumista voidaan lisätä rakentamalla uusia esteettömiä lähiluontoreittejä. Esteetön luontoreitti tarkoittaa, että reitillä on huolehdittu asianmukaisista opasteista, kulkuväylistä ja niiden materiaaleista, valaistuksesta, käsijohteista ja värikontrasteista sekä mm. levähdyspaikoista. Erilaiset vaaratekijät, kuten jyrkänteet, kivikot ja muut hankalakulkuiset ympäristöt on toki huomioitava, jotta luontoreitti on turvallinen retkeilijän toimintakykyyn katsomatta. Lähiluontoreittiajatteluun istuvat luontevasti myös uimapaikat ja niiden esteettömyys.

Esteettömässä luontoliikunnassa korostuvat ennakoimisen mahdollisuudet. Informatiiviset ja kattavat esitteet sekä luontoreitistä kertovat verkkomateriaalit auttavat esteettömän reitin valinnassa ja luontoretkeen valmistautumisessa. Uusien reittien viestintää suunniteltaessa, myös jo olemassa olevien esteettömien liikkumiskohteiden tiedotusta kannattaa kaupungissa tehostaa.

Suomessa on useita esteettömän liikkumisen asiantuntijoita ja valtakunnassa on toteutettu myös erilaisia hankkeita esteettömän luontoliikkumisen edistämiseksi (mm. VAU ry, useat potilasjärjestöt, Metsähallitus). Lisäksi kaupungin sisällä on monipuolista osaamista mm. vammaispalveluiden, ikäihmisten palveluiden ja liikuntapalveluiden alla. Tämä laaja osaaminen tulisi hyödyntää ja poimia jo tehdyistä toimista Tampereelle sopivimmat toimintatavat lähiluontoliikkumisen edistämiseksi.

Esitän, että Tampereen kaupunki selvittää uuden esteettömän lähiluontoreitin rakentamismahdollisuudet Tampereella, sekä ryhtyy toimiin ko. lähiluontoreitin rakentamiseksi parhaaksi katsomassaan ympäristössä. Kevyempänä toimenpiteenä kaupungin tulee myös tarkastaa uimapaikkojen esteettömyyden tilanne ja ryhtyä mahdollisiin parannustoimenpiteisiin, sekä parantaa viestintää esteettömän liikkumisen edistämiseksi.

Anne-Mari Jussila (kok.)

Vieritä ylös