Hyvinvointialueteemat

Toimivat lähi- ja etäpalvelut

 • Erityishuomio lasten ja nuorten sekä perheiden matalan kynnyksen palveluiden monipuoliseen kehittämiseen.
 • Huomioidaan myös ikäihmisten palveluiden laatu ja saavutettavuus.
 • Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja perustason palveluihin.
 • Kehitetään ihminen edellä ja alueen asukkaita kuunnellen.
 • Etsivän työote kaikissa palveluissa on tärkeää.

Aito ja monipuolinen yhteistyö

 • Rajapintatyöhön tulee laittaa paljon panoksia: yritykset, järjestöt, uudet kunnat.
 • Hoitoketjut toimiviksi – saattaen vaihtaminen ammattilaiselta toiselle hoidon edetessä tärkeää.
 • Moniammatillisuus ja jatkuva oppiminen on kehittämisen perusta.
 • Digitalisaation tulee tukea yhteistyön toteutumista.

Vastuullinen taloudenpito ja johtaminen

 • Henkilöstön saatavuuteen ja työhyvinvointiin tulee satsata monin eri keinoin.
 • Henkilöstö tulee ottaa mukaan työn kehittämiseen.
 • Mahdollistetaan henkilöstön jatkokouluttautuminen.
 • Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus kaiken toiminnan perustaksi.
 • Laadukas esimiestoiminta keskiöön.
 • Talousvastuu kaikille eri johtamisen tasoille, rajallisia resursseja on käytettävä viisaasti.
 • Julkisen ja yksityisen sektorin on yhdistettävä voimavaransa, hyödynnetään mm. palvelusetelit täysimääräisesti. Ihmisille on annettava mahdollisuus valita käyttämänsä palvelut ja vaikuttaa niihin.
 • Vastuullisuus päätöksenteon pohjaksi.
Vieritä ylös